Enkelit/ My Angels


Beautyadeline s.6.9.1983 - k.10.4.1995

Duke V.'t Belgisch Schoon s.17.5.1991 - k.22.2.2007

Tidy Queen V.'t Belgisch Schoon s.1.4.1995 - k.4.5.2009

Donatrix Merveille s.5.11.1997 - 26.7.2012

Finn Noir Baron s.13.6.1998 - 25.4.2014

Finn Noir Hidalgo s.8.6.2005 - 11.1.2020

Finn Noir Just a Gigolo s.14.8.2011 - 13.1.2020Schipperke

Alexia de la Tangi Morgane s.28.2.2005 - k.11.3.2012

Finn Noir Briljanté s.14.12.2010 - k.4.8.2022Sijoitukset/Muut On breeding terms


Mariah Black z Kovarny s.24.5.-07 - k.7.12.-07

Qojotes Winn Noir s.30.4.-15 - k.2.10.-18

Béautée la Fureur du Crépuscule s.19.11.2006 - 15.6.2021